ENG GEO

Search form

თავისუფლების კანონი

ამბობენ, რომ თავისუფლება არის იძულების არარსებობა; კერძოდ, "თავისუფლების პირობაა ის, რომლითაც ყველას შეეძლება გამოიყენოს თავისი ცოდნა საკუთარი მიზნებისთვის, რომელიც შეზღუდულია მხოლოდ სამართლიანი ქცევის წესებით". იგი ხშირად მოიცავს სამართლიანობის თავისუფლების აღქმას, როგორც ნეგატიურ, თავისუფლების შენარჩუნების სათნოებას. იძულება "ხდება მაშინ, როდესაც ერთი ადამიანის ქმედება ხორციელდება სხვისი ნების შესასრულებლად, არა მისი, არამედ სხვისი მიზნებისათვის". იძულება გულისხმობს მისი მიზნის იძულების იარაღად ქცევას ან (ა) მისი გარემოთი მანიპულირებით - მაგ., ფიზიკური ზიანის მუქარით, ისე რომ იძულების ნების შესრულების ალტერნატივები წარმოუდგენლად მტკივნეული იყოს;

კანონის კონცეფცია, რომელიც კანონის უზენაესობაში შედის, აშკარად არ არის მხოლოდ პროცედურული და ტრაფარეტული მოსაზრება ჰეიკისა თავისუფლების, ტრადიციისა და კაპიტალის ფართო ფორმირების შესახებ. კანონი არ არის საკანონმდებლო ორგანოებისა და სასამართლოების საკითხი, ეს არის  "კონკრეტული სახის თავშეკავება ძალის გამოყენებისაგან ”. ავთენტური კანონები არის "სამართლიანი ქცევის წესები" , რომელსაც ჰაიეკი "თავისუფლების კანონს" უწოდებს. კანონები უფრო წესებია, ვიდრე ბრძანებები, რადგან ისინი აბსტრაქტულია, რომელიც მიმართავს "უცნობი რაოდენობის მომავალ ინსტანციებს" და, ამრიგად, ესენი არიან ეს პირები. მათი გამოყენება უცნობი მომავლის ინსტანციებისთვის მიანიშნებს, რომ ბრძანებებისგან განსხვავებით, ისინი "ბოლომდე დამოუკიდებლები" არიან : ისინი დაუდგენლად ტოვებენ მოქმედებების ბოლოებს, რომლებსაც მიმართავენ. ასე რომ, კანონი, ისევე როგორც მისი კონცეპტუალური სამართლიანობა ნეგატიურია; ეს მხოლოდ ზღუდავს აგენტის საშუალებებს, თუ რა ტენდენციებს აირჩევს იგი. კანონის ეს ფორმალური მახასიათებლები "შეიქმნა სხვა პირთა და სახელმწიფოს მიერ იძულების შეზღუდვის მიზნით"  და უნდა დავამატოთ, რომ დავიცვათ ქონება დანაშაულებრივი ქმედებებისგან, რომლებიც სულაც არ არის იძულებითი. წესი შეიძლება იყოს აბსტრაქტული და არაპერსონალური, მაგრამ არ იყოს ნომინირებული, თუ იგი "ზღუდავს მეთოდის არჩევას იმაზე მეტს, ვიდრე ეს აუცილებელია სხვებისთვის თანაბარი თავისუფლების უზრუნველსაყოფად". მოკლედ, კანონი არის სამართლის წესებისა და პრინციპების სისტემა, რომელიც არეგულირებს [პირთა და ორგანიზაციების, მათ შორის სახელმწიფოს] ქცევას სხვების მიმართ, რომელიც გამოიყენება უცნობი რაოდენობის მომავალ სუბიექტებზე. და შეიცავს აკრძალვებს, რომლებიც განსაზღვრავს ყველა პიროვნების და ორგანიზებული ჯგუფების დაცული დომენის საზღვრებს. 

ეს არ შეიცავს და, ფაქტობრივად, გამორიცხავს წესებს, რომლებიც მიზნად ისახავს, ​​მაგალითად, სიმდიდრისა და შემოსავლის გადანაწილებას; "ზნეობის დაცვა", გარდა მორალური სტანდარტებისა, რომლებიც ადგენს საკუთრების უფლებებს; ან პატერნალიზმი. ჰაიეკის კონცეფცია კანონის შესახებ, რომელიც ჯერჯერობით ესკიზირებულია, ითხოვს მკაცრად ლიბერალურ გაგებას კანონისა, რაც ნიშნავს იდეებს, რომ სახელმწიფო გამოიყენებს მას იძულებითი უფლებებით მხოლოდ ჰაიეკის ნეგატიურ კონცეფციას სამართლიანობის შესახებ. თუ თავისუფლება მხოლოდ იძულების არარსებობა და საკუთრების უფლების სხვა დარღვევაა, და ეს არ უკავშირდება არჩევანის დიაპაზონს ან ამ არჩევანის განხორციელების ძალას; თუ იძულება განისაზღვრება ვიწროდ, როგორც ამას ჰაიეკი განსაზღვრავს; თუ სამართლიანობა მოითხოვს მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ არ დავარღვიოთ სხვისი კერძო საკუთრება და თუ ეს სფერო შემოსაზღვრულია ლიბერალური გზით; და თუ კანონი თვითონ არის წესები, რომლებიც მიზნად ისახავს სამართლიანობის აღსრულებას; შემდეგ კანონის უზენაესობის კანონის შესაბამისად, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ სახელმწიფოს მთავარ საქმიანობას სამართლიანი ქცევის ჩასატარებლად, ამასთან ეს სახელმწიფო არღვევს კანონის უზენაესობის იდეალს, როდესაც იგი ნებისმიერი მიზნისთვის იძულებითი იქნება, გარდა დაცული თავისუფალი სფეროსი, როგორც თავისმხრივ  განსაზღვრულია ჰაეკისავე წესებით.

 

ბლოგში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს, მომზადებულია კურსის "შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში" ფარგლებში და შეიძლება არ ემთხვეოდეს უნივერსიტეტის პოზიციას.