ENG GEO

Search form

ფერწერა - მაინორი

თუ დამატებით სპეციალობად  აირჩევ ფერწერას, გაივლი 8 საგანს, დააგროვებ 38 ECTS კრედიტს და მიიღებ საბაზისო ცოდნას ფერწერაში. 

საგნის დასახელება ECTS კრედიტი
ხატვის სტუდია 1 4
ხატვის სტუდია 2 4
დიზაინის პროგრამები 1 2
დიზაინის პროგრამები 2 2
ვიზუალური ხელოვნების სტუდია 1 10
შესავალი თანამედროვე ხელოვნებაში.   4
ხელოვნების ისტორია არჩევით 1    6
ხელოვნების ისტორია არჩევით 2    6
ჯამი 38