ENG GEO

Search form

ბაკალავრიატის ცხრილები

On-line სწავლების პერიოდში ცხრილის სანახავად გთხოვთ ისარგებლოთ

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის Google კალენდრით

 

I კურსი (მიღება 2019)

აკადემიური განრგი 

 

II კურსი (მიღება 2018)

აკადემიური განრიგი

 

III კურსი (მიღება 2017)

აკადემიური განრიგი – ბიზნესის სკოლა (ESM)

აკადემიური განრიგი - საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა

აკადემიური განრიგი - სამართლის სკოლა

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერულ მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული მეცნიერებები

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული ინჟინერია

აკადემიური განრიგი - მართვის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლა

აკადემიური განრიგი - ფიზიკის სკოლა

აკადემიური განრიგი - ვიზუალური ხელოვნიბის, არქიტექტურის და დიზანის სკოლა, ვიზუალური ხელოვნება და დიზაინი

 

IV კურსი (მიღება 2016)

აკადემიური განრიგი – ბიზნესის სკოლა (ESM)

აკადემიური განრიგი -  საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა

აკადემიური განრიგი - სამართლის სკოლა

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული მეცნიერებები

აკადემიური განრიგი - კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლა, კომპიუტერული ინჟინერია

აკადემიური განრიგი - მართვის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლა

აკადემიური განრიგი - ფიზიკის სკოლა

აკადემიური განრიგი - ვიზუალური ხელოვნების, არქიტექტურის და დიზაინის სკოლა, ვიზუალური ხელოვნება და დიზაინი