კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი | თავისუფალი უნივერსიტეტი
ENG GEO

Search form

კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი

თუ გსურს მოიპოვო ბაკალავრის ხარისხი კომპიუტინგში და მათემატიკაში, უნდა დააგროვო სულ ცოტა 240 ECTS კრედიტი.

კურიკულუმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან - მოდულისგან:

 

მოდულის სახელწოდება ECTS კრედიტი 
საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნები 50
საბუნებისმეტყველო ზოგადი განათლების საგნები 12
საბუნებისმეტყველო პრაქტიკული განათლების საგნები 8
კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის საბაზო განათლების საგნები 62
კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის ძირითადი განათლების საგნები 51-58
კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის არჩევითი საგნები 30-38
არჩევითი საგნები 19-20

 

თუ გსურს, დაეუფლო დამატებით სპეციალობას (მაინორს), კომპიუტერული მეცნიერებების არჩევითი საგნების ნაცვლად, უნდა აირჩიო დამატებითი სპეციალობა (მაინორი) და გაიარო შესაბამისი საგნები (36 -45 ECTS).

 

კურიკულუმები და სემესტრული გეგმები