ENG GEO

Search form

სამაგისტრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამები

თავისუფალი უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების მიზანია დამოუკიდებელი კვლევების ხელშეწყობა. პროგრამაზე სწავლის პროცესში მაგისტრანტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, თავად აირჩიონ საკვლევი მიმართულება და ორი წლის განმავლობაში ინტენსიურად იმუშაონ ხელმძღვანლის, ტუტორების და აკადემიური პერსონალის სხვა წევრების დახმარებით.

თავისუფალი უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო სკოლა (HSNs) სამაგისტრო პროგრამებს ახორციელებს  შემდეგი მიმართულებით:

 

სამაგისტრო პროგრამები ბიზნესის და სამართლის მიმართულებით:

 

სამაგისტრო პროგრამების სარეგისტრაციო ბმულები